محیط های کشت کروموژنیک کروم آگار              

2016-07-19_091651

 

محیط های کشت کروموژنیک برای باکتریولوژی سریع محصول فرانسه

اهمیت روزافزون کنترل محصولات غذایی و بهداشتی از لحاظ آلودگی های باکتریایی و حصول نتایج سریع تر و دقیق تر که امكان عرضه محصول به بازار را بدون فوت وقت فراهم نماید بر دست اندرکاران این بخش پوشیده نیست. از طرف دیگر سرعت اخذ نتایج و کاهش هزینه ها در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی جزو اولویت ها میباشد. به روش کروموژنیک کروم آگار نتایج کشت در مدت فقط 18 – 24 ساعت قابل مشاهده است.

This post is also available in: English

3506 پاسخ