مواد اولیه

 

siemsgluss-iberica-alimentacion-y-excipientes-4

تأمین و  عرضه مواد اوليه و  افزودني هاي مجاز صنایع غذایی شامل:

  • استارتر
  • مایه پنیر
  • آنزیم ترانس گلوتامیناز
  • هیدروکلوئیدها، استابلایزرها و MPC
  • اسانس های طبیعی
  • اسید سیتریک
  • سیترات سدیم
  • کلرور پتاسیم
  • نمک های فسفات

مواد اولیه

 

 

This post is also available in: Persian

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.